Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych oraz korzystania z plików cookies w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Adwebs Sp. z o.o. oraz jego strony internetowej znajdującej pod adresem: www.adwebs.pl (dalej: „Strona internetowa”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Adwebs Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802745, NIP 6040214549, REGON 384310415, (dalej: „Administrator” lub „Adwebs”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: adwebs@adwebs.pl lub pisemnie na adres: Al. Ks. Walaga 10/2, 83-000 Pruszcz Gdański.

Środki ochrony danych osobowych

Stosujemy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych, a także stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci logowania do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o kategoriach osób, których dane osobowe przetwarzamy celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także okresie ich przetwarzania.

A. Dane osobowe naszych Subskrybentów i Kontrahentów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jesteś naszym Subskrybentem lub Kontrahentem. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest możliwość wykonania zawieranej umowy, której jesteś stroną, a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi czy możliwość identyfikacji klienta powracającego. 
 2. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących naruszenia przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych, rachunkowych oraz z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym wystawienie faktury, uwzględnienie transakcji w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych.
 4. w celach działań marketingowych i PR Administratora, w tym w celu informowania o promocjach, rabatach usługach czy wydarzeniach, które organizuje lub w których bierze udział Administrator. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na własnych działaniach marketingowych oraz możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych wydarzeń, promocji, a także zmian legislacyjnych.
 5. W celach analitycznych polegających między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony internetowej, w tym np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora.
 6. Rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam w treści reklamacji, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej, a następnie w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest możliwość realizacji procedury reklamacyjnej, a w zakresie przetwarzania danych w celach archiwalnych nasz prawnie uzasadniony interes. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi.

Twoje dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail, otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w procesie kontaktu. Jeżeli prosisz o wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać również numer NIP oraz nazwę i adres wykonywania działalności gospodarczej. Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówionych usług. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Dane o zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum przez cały okres funkcjonowania Adwebs Sp. z o.o. ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia jego historii itp., co stanowi nasz uzasadniony interes.

B. Dane osobowe innych osób kontaktujących się z Administratorem oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli kontaktujesz się z nami (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś naszym Kontrahentem ani pracownikiem/ współpracownikiem naszego Klienta lub Kontrahenta lub jeżeli to my (telefonicznie oraz mailowo) kontaktujemy się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane w niżej wskazanych celach.

 1. Przekazanie odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności statutowej.
 2. Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach naszej działalności statutowej.
 3. Kontaktować się z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji z usług Adwebs Sp. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości weryfikacji jakości świadczonych przez nas usług.

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, a w przypadku przetwarzania w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji z usług Adwebs Sp. z o.o. jeśli byłeś lub Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz był klientem Adwebs Sp. z o.o..

C. Dane osobowe innych osób kontaktujących się z Administratorem oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator

W związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej, zbieramy informacje o Twojej aktywności w serwisie. Celem przetwarzania jest analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej. Twoje dane osobowe (adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez nas w celach analitycznych i statystycznych. Ponadto celem przetwarzania jest optymalizacja korzystania ze strony internetowej (rozpoznanie urządzenia użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb). Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. 

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, zostały one udostępnione przy wejściu na Stronę internetową. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy, np. firma świadcząca usługi księgowe, usługi IT, dostawca domeny internetowej, dostawca usługi newslettera, podmiot za pośrednictwem którego dokonywane są opłaty subskrypcyjne. Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google Ireland Limited : https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Stripe, Inc.: https://stripe.com/en-pl/privacy

W ramach prowadzonej przez nas działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

 LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względu na Twoją szczególną sytuację, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w ww. celu. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, tj. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas  przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych. 
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych jeśli dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których poinformowaliśmy, kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo żądania przeniesienia swoich danych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nami zawartej.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adresem adwebs@adwebs.pl lub pisemnie na adres: Al. Ks. Waląga 10/2, 83-000 Pruszcz Gdański.

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasza Strona internetowa, podobnie jak wiele innych, korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Podczas przeglądania Strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie. 

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania Strony. Możesz je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony. Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku.
 • Analityczne cookies – służą analizie Twojego zachowania na naszej Stronie. Dzięki prowadzeniu takich analiz możemy obserwować trendy w zainteresowaniu gości Strony informacjami przez nas publikowanymi jak i poprawiać wygodę korzystania ze Strony.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. 

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować. 

Nasza Strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące, narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak:

 • Google Analytics – narzędzie (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwiające zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 • Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. 

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanej przez Państwa przeglądarki internetowej.Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™ / MS Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ 

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en  

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

 

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych naszych usług.